Ένα μουσικό δωμάτιο για την ανακάλυψη, μάθηση και διάδραση με τα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και χορούς

tramir.project.gr@gmail.com